Tonga

Ko Tonga, ‘a ia na’e Kamata ai ‘Emau Feinga ke Tau’i ‘a e Fokoutua Suka

Ko e Pule’anga Fakatu’i ‘o Tonga ‘oku nau mo’ui’aki ‘a e ngaahi tefito’i ‘ulungaanga ‘o e faka’apa’apa, loto fiefoaki, loto hounga’ia, mo e ‘ofa. Ko e feitu’u eni na’e fanau’i ai ‘a e ‘Amanaki Fo’ou ke tokoni ki hono fakafepaki’i ‘a e ngaahi nunu’a fakalilifu ‘o e fokoutua faka’auha ‘o e suka kuo ne kapui hono kotoa ‘o e fonua.

Lau ‘a e peesi ko ‘eni ‘i he:

Lea Fakatonga

Ko ʻEtau Tokoni ʻi Tonga

Ko e mafola lahi ko ia ‘a e fokoutua suka ‘i Tonga kuo liunga ua ia talu mei he 1973.  Kapau ‘e hokohoko pehe atu ai pe ‘e ne tupu, ko e toko 1 mei he toko 3 kotoa pe ‘o e kakai tonga ‘e lava ke nau mo’ua he fokoutua suka ‘i loto he ta’u ‘e 10.

Koe’uhi ko e ngaahi ako fakafaito’o mei he ‘Amanaki Fo’ou, ko e loloa ko ia ‘o e nofo falemahaki ‘a kinautolu kuo uesia honau ngaahi va’e ‘i he ngaahi palopalema ‘o e fokoutua suka kuo holo ia mei he mahina ‘e 2 ki he ‘aho pe ‘e ua.

Ko e toko 20 ‘o e kau memipa ‘o e kau neesi mahu’inga taha ki he ngaue, kuo ‘osi ma’u ‘enau fakamo’oni ako mei he Kautaha Fakafonua ki hono Tokanga’i ‘a e Ngaahi Lavea ‘i ha polokalama ne ‘osi fakangofua.

Ko e a’u mai ki he ‘aho ni kuo fe’unga mo e ngaahi famili ‘e toko 180 kuo ‘osi to ‘enau ngaahi ngoue ‘i ha ngaahi ngoue’anga ne langa ma’olunga ke tokoni ki hono fakafe’iloaki ‘o e to ‘o e ngaahi vesitapolo fakalotofonua ki he’enau ngaahi palani feime’atokoni.

Ko e kau tangata mo e kau fefine ‘e toko 75 ne ‘osi ako’i kinautolu ki he fakamalohisino fakaelopiki.

Ko e Ngaahi Ma’u’anga Tokoni Fakatonga ki he Fokoutua Suka

Fitness: body weights
Fitness: boxing
Fitness: cardio step
Fitness: cardio step island style
Lesoni 1: Ko hono Kamata ‘o e Fononga
Lesoni 2 – Ko hono Mahino’i ‘o e Fokoutua Suká
Lesoni 3 – Ko hoku Sino ko e Temipale
Lesoni 4 – ‘Oku ‘ikai Fakatupu Tatau ‘ae Me’atokoni Kotoa pē
Lesoni 5 – Ke Palanisi ‘a e Me’a Kotoa pē
Lesoni 6 – Ko e Mo’ui Lelei ‘a e ‘Atamaí
Lesoni 7 – Ko ‘eku Koloa Tukufakaholo
Fitness: body weights
Fitness: boxing
Fitness: cardio step
Fitness: cardio step island style
Lesoni 1: Ko hono Kamata ‘o e Fononga
Lesoni 2 – Ko hono Mahino’i ‘o e Fokoutua Suká
Lesoni 3 – Ko hoku Sino ko e Temipale
Lesoni 4 – ‘Oku ‘ikai Fakatupu Tatau ‘ae Me’atokoni Kotoa pē
Lesoni 5 – Ke Palanisi ‘a e Me’a Kotoa pē
Lesoni 6 – Ko e Mo’ui Lelei ‘a e ‘Atamaí
Lesoni 7 – Ko ‘eku Koloa Tukufakaholo

‘Oku Fiema’u Koe ‘e Homau Kaha’u

Ko e ma’u’anga tokoni lelei taha ‘oku mau ma’u ke fa’u’aki ha kaha’u ‘oku hao mei he fokoutua suka ko kitautolu pe. Tatau pe pe ‘oku ke fai ha foaki, pe foaki ho taimi, pe tokoni kiate kimautolu ki hono fakamafola ‘a e ongoongo ‘i he initaneti, ‘oku mau fiema’u koe ke ke hoko ko ha memipa ‘o ‘emau komiuniti fakamamani lahi ki he ngaue tokoni ‘ofa.

Foaki ha’o tokoni pa’anga

‘E fu’u ‘aonga lahi ho’o tokoni.

Kaungangaue

Ko e kaungangaue lelei ‘oku ne fakahoko ‘a e fu’u faikehekehe lahi.

Ngaue Tokoni

Fiema’u: Kau Ngaue Tokoni ‘oku lahi honau loto pea vekeveke ngaue honau nima.